+

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

2018. május 25. napjától személyes adat kezelésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletében (továbbiakban: rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info. tv.) meghatározottak alapján kerülhet sor.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató az adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tartalmazza a fent írt rendeletnek és az Info. tv.-nek való megfelelőség érdekében.

 

Az Info. tv. értelmében:

 

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

 

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

 

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

I. Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének kiléte, elérhetőségei

 

1./ Az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei

I. Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének kiléte, elérhetőségei

 

1./ Az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei

 

 

I. Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének kiléte, elérhetőségei

 

1./ Az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei

 

 
Adatkezelő:
megnevezés:Ecet-Heibl Viola EV.
cím: 7624 Pécs Petőfi utca 19/2
adószám:55610733-1-22
telefonszám:+36303581209
email cím: info@aloiv.hu
honlap: https://www.aloiv.hu/

Adatkezelő képviselője:

megnevezés: -

cím: -

adószám: -

telefonszám: -

email cím: -

honlap: -

II. A személyes adatok kezelése

 

1./ Az adatkezelő által kezelt személyes adatokat

 

Adatkezelő a https://www.aloiv.hu/ (továbbiakban: weboldal) címen elérhető weboldal üzemeltetője.

 

Az adatkezelő a weboldalon keresztül a jelen tájékoztató mellékletében megjelölt személyes adatokat kezeli.

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelés esetén az adatkezelés céljára, a kezelt adatok körére, az adatkezelés időtartamára, az adatkezelés jogalapjára, az adatok forrására, a címzettek meghatározására vonatkozó adatokat a jelen adatkezelési tájékoztató melléklete tartalmazza.

 

2./ Hozzájárulás visszavonása

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, Ön, mint az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonja az adatkezelőnek a jelen tájékoztató I. 1./ pontjában írt bármely elérhetőségén. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

3./ Süti (cookies) tájékoztató

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő által használt sütikre (cookies) vonatkozó tájékoztatást az un. „Süti tájékoztató” tartalmazza.

 

4./ Profilalkotás

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelőtől független harmadik felek (Google Inc., Facebook Inc.) a weboldalon profilalkotást végezhetnek, melynek keretében a weboldal látogatójának a weboldalon mérhető viselkedéséről alkot képet annak érdekében, hogy részére célzott, személyre szóló hirdetéseket tudjon megjeleníteni. A profilalkotás személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.


 

 

 

III. Az érintett jogai

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz, mely jogok a I. pontban írt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatóak.

 

Az érintette a fent írtakon túl panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz.

 

Az érintett jogainak részletes kifejtését az alábbi pontok tartalmazzák.

 

 

 

1./ Hozzáférési jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa a kezelt személyes adatokat, valamint az alábbi információkat:

 

a) az adatkezelés céljai, jogalapja;

b) a kezelt személyes adatok köre;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; az adattovábbítás jogalapjáról;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

h) amennyiben az adatkezelő olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntést hoz az érintett vonatkozásában, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ennek tényéről, valamint ilyen esetben legalább a döntéshozatal során alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;

i) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényéről;

j) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeiről, azok hatásairól és az azok kezelésére tett intézkedésekről;

 

Amennyiben az adatkezelő az érintett fent írt jogait korlátozza, vagy megtagadja, úgy írásban haladéktalanul köteles tájékoztatni az érintettet a korlátozás, vagy a megtagadás tényéről, jogi és ténybeli indokairól, az érintettet az Info. tv. alapján megillető jogokról, azok érvényesítési módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

 

2./ Helyesbítéshez való jog

 

Az adatkezelő, ha az általa vagy az általa megbízott adatkezelő által kezelt adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja, vagy helyesbíti. Amennyiben az adatkezeléssel összeegyeztethető, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését az általa rendelkezésre bocsátott adatokkal, vagy az adatokhoz fűzött nyilatkozattal.

 

3./ A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő haladéktalanul törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Info. tv. 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes,

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

 

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelését törvény, vagy helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból rendeli el, vagy az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy  ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli;

 

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte;

 

d) az Info. tv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt;

 

e) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés, vagy a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotás során megvalósuló adatkezelés ellen;

 

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

4./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;

 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

c) ha az adatok törlésének lenne helye arra tekintettel, mert az adatkezelés jogellenes, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;

 

d) ha az adatok törlésének lenne helye arra tekintettel, mert az adatkezelés jogellenes, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig;

 

e) ha az adatok törlésének lenne helye arra tekintettel, mert az adatkezelés jogellenes, de a nemzetközi adattovábbításra vonatkozó dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az Info. tv. 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig;

 

f) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 

d) az érintett a saját helyzetével összefüggő okból tiltakozott a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

5./ A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve a fent említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel (pl.: email) is gyakorolhatja.

 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 

 

6./ Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

a) az adatkezelés a személyes adatok vagy a személyes adatok különleges kategóriáira vonatkozó hozzájáruláson, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél; és

 

b) az adatkezelés automatizált módon történik; azzal, hogy

 

c) e jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra („az elfeledtetéshez való jog”) vonatkozó pontban írtakat; továbbá adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait; illetve az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fent írtak szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

7./ Az érintett jogainak érvényesítési módja

 

Minden érintett jogosult arra, hogy jogainak érvényesítése érdekében kezdeményezze a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, a felügyeleti hatóság vizsgálatát, illetve kérelmezze a felügyeleti hatóság eljárásának lefolytatását.

 

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság látja el a felügyeleti hatóság jogait, melynek elérhetőségei:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefonszám: +36 (1) 391-1400

faxszám: +36 (1) 391-1410

központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap URL-je: http://www.naih.hu

 

ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat  elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata

telefonszám: +36 (1) 391-1400

faxszám: +36 (1) 391-1410

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

online ügyintézés elérhetősége:  https://naih.hu/online-uegyinditas.html 

 

Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

Az eljárást az illetékes törvényszék előtt kell megindítani azzal, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

III. Az adatkezelő eljárása az érintettet megillető a személyes adatokra vonatkozó hozzáféréshez való jog, a helyesbítéshez való jog, törléshez való jog vagy a személyes adat kezelésének korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, valamint az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során

 

Ha az érintett kérelmét az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton, haladéktalanul tájékoztatja

 

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint

b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

 

Az adatkezelő a kérelemben kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az adatkezelő a https://www.whitejewelry.hu/  weboldalon keresztül gyűjtött a személyes adatokat az alábbi pontokban megjelöltek szerint kezeli.

1.

Adatkezelés célja: közvetlenül info@aloiv.hu email címre érkező elektronikus üzenetekre történő válaszadás, az érintettel történő kapcsolatfelvétel, az érintettek levelében írtakra válasz küldése; 

A kezelt adatok: az elektronikus üzenetben megadott személyes adatok, az elektronikus üzenet tartalma, név, email cím;

A kezelt adatok forrása: érintett

Az adatok kezelésének jogalapja: érintett hozzájárulása

Az adatok tárolásának időtartama: elektronikus üzenet adatkezelő részére történő hozzáférhetővé válást követő 1 év

Az adatok címzettjei:

tárhelyszolgáltató: Paller Endre egyéni vállalkozó (8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.)

Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás:

az adatok megadása nem kötelező, amennyiben az email címét, illetve a nevét az érintett nem adja meg úgy az adatkezelő a kapcsolatot nem tudja vele felvenni, az érintettet nem tudja azonosítani, részére nem tud válaszlevelet küldeni

2.

Adatkezelés célja: a weboldalon történő regisztráció

A kezelt adatok:

email cím, jelszó, név, telefonszám, szállítási helység irányítószáma, szállítási helység, szállítási cím;

A kezelt adatok forrása: érintett

Az adatok kezelésének jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatok tárolásának időtartama: regisztráció törléséig

Az adatok címzettjei:

- tárhelyszolgáltató:

Paller Endre egyéni vállalkozó (8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.)

Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás: - az adatok megadása nem kötelező, amennyiben az adatokat  az érintett nem adja meg úgy a weboldalon nem tud regisztrációt létrehozni

3.

Adatkezelés célja: weboldalra történő bejelentkezés ellenőrzése

A kezelt adatok: email cím, jelszó

A kezelt adatok forrása: érintett

Az adatok kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése (rendelet 6. cikk (1) b) pont)

Az adatok tárolásának időtartama: a weboldalra történő bejelentkezést követően az adatok törlésre kerülnek;

Az adatok címzettjei:

- tárhelyszolgáltató:

Paller Endre egyéni vállalkozó (8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.)

Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás: - az adatok megadása nem kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem adja meg, úgy a weboldalra nem tud bejelentkezni;

4.

Adatkezelés célja: weboldal használatának megkönnyítése, a weboldalon történő vásárlás menetének  gyorsítása; 

A kezelt adatok: korábbi rendelések adatai

A kezelt adatok forrása: érintett

Az adatok kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése (rendelet 6. cikk (1) b) pont)

Az adatok tárolásának időtartama: a megrendelést követő 5 év

Az adatok címzettjei:

- tárhelyszolgáltató:

Paller Endre egyéni vállalkozó (8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.)

Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás: - az adatok megadása nem kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem adja meg, úgy a weboldal a korábbi rendeléseit nem mutatja;

5.

Adatkezelés célja: a számlaadási kötelezettség teljesítése;

A kezelt adatok: név, számlázási cím, számla adattartalma

A kezelt adatok forrása: érintett

Az adatok kezelésének jogalapja:

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

(2007. évi CXXVII. törvény 159.§ (1))

Az adatok tárolásának időtartama: a számla kiállításának évét követő év utolsó napjától számított 8 év;

Az adatok címzettjei:

- tárhelyszolgáltató

Paller Endre egyéni vállalkozó (8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.)

 

- könyvelő

Hajrá Pécs KFT. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

- Online számlázó program

szamlazz.hu

KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.)

Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető

E-mail: info@szamlazz.hu

adatvédelmi tisztviselő: dr. Istvánovics Éva ügyvéd

 

 

Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás: - az adatokat megadása kötelező, amennyiben az adatokat az érintett nem adja meg, úgy a weboldalon leadott rendelés nem teljesíthető;

6.

Adatkezelés célja: az érintettel létrejött szerződés teljesítése, a szerződésszerű teljesítés bizonyíthatósága;

A kezelt adatok: név, cím, telefonszám, a weboldal kosár tartalma, email cím;

A kezelt adatok forrása: érintett

Az adatok kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése (rendelet 6. cikk (1) b) pont)

Az adatok tárolásának időtartama: a szerződés teljesítésétől számított 5 év

Az adatok címzettjei:

- tárhelyszolgáltató

Paller Endre egyéni vállalkozó (8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.)

Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás: - az adatok meg adása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem adja meg, úgy a weboldalon leadott rendelés nem teljesíthető;

7.

Adatkezelés célja: - az adatok meg adása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem adja meg, úgy a weboldalon leadott rendelés nem teljesíthető;

A kezelt adatok: név, szállítási cím; telefonszám;

A kezelt adatok forrása: érintett

Az adatok kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése (rendelet 6. cikk (1) b) pont)

Az adatok tárolásának időtartama: a szerződés teljesítésétől számított 5 év

Az adatok címzettjei:

- tárhelyszolgáltató

Paller Endre egyéni vállalkozó (8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.)

 

- kiszállítást végző (az érintett választása szerint):

Foxpost (1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „B” épület)

 

Magyar Posta (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás: - az adatok megadása kötelező, amennyiben az adatokat az érintett nem adja meg, úgy részére a rendelést nem lehet kiszállítani, illetve a futár nem tudja az érintettet értesíteni a kiszállításról;

8.

Adatkezelés célja: hírlevél küldése

A kezelt adatok: email cím, név

A kezelt adatok forrása: érintett

Az adatok kezelésének jogalapja: érintett hozzájárulása

Az adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása

Az adatok címzettjei:

- tárhelyszolgáltató:

Paller Endre egyéni vállalkozó (8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.)

 

Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás: - az adatok megadása nem kötelező, amennyiben az email címét, illetve a nevét az érintett nem adja meg úgy az adatkezelő a részére nem tud hírlevelet küldeni;

9.

Adatkezelés célja: panaszok kezelése

A kezelt adatok: név, cím, email cím, telefonszám, panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, panasz részlete leírása, bemutatott iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, aláírás, jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, panasz egyedi azonosító száma;

A kezelt adatok forrása: érintett 

Az adatok kezelésének jogalapja:

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

(1997. évi CLV.. törvény 17/A.§ (5))

Az adatok tárolásának időtartama: panasz felvételétől számított 5 év

Az adatok címzettjei:

- tárhelyszolgáltató:

Paller Endre egyéni vállalkozó (8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.)

Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás: - az adatok megadása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem adja meg, úgy a panasza nem vehető fel, illetve nem elbírálható

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a kezelt személyes adatokat harmadik országban, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

 

Kapcsolat

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.